Có 1 kết quả:

yè xià

1/1

yè xià

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) underarm
(2) armpit