Có 1 kết quả:

yè shēng

1/1

yè shēng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) axillary (botany)
(2) budding in the angle between branch and stem