Có 1 kết quả:

yān zhū ròu

1/1

yān zhū ròu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bacon
(2) cured pork