Có 1 kết quả:

fǔ jiù

1/1

fǔ jiù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) outmoded
(2) decadent
(3) decaying