Có 1 kết quả:

fǔ zhí fù gài wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

mulch