Có 1 kết quả:

fǔ làn

1/1

fǔ làn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to rot
(2) to putrefy
(3) (fig.) corrupt