Có 1 kết quả:

Féi lì mén shū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Epistle of St Paul to Philemon