Có 1 kết quả:

qiāng zi

1/1

qiāng zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) thoracic cavity
(2) intonation
(3) accent