Có 1 kết quả:

qiāng cháng dòng wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

Coelenterata (such as jellyfish)