Có 1 kết quả:

wàn zi

1/1

wàn zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

wrist