Có 1 kết quả:

wàn guǎn zōng hé zhèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

carpal tunnel syndrome