Có 1 kết quả:

wàn jí

1/1

wàn jí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) celebrated
(2) famous
(3) A-list