Có 1 kết quả:

guó dòng mài ㄍㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ ㄇㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

popliteal artery (anatomy)