Có 1 kết quả:

guó dòng mài

1/1

guó dòng mài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

popliteal artery (anatomy)