Có 1 kết quả:

nǎo chuí tǐ

1/1

nǎo chuí tǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pituitary gland