Có 1 kết quả:

nǎo zi

1/1

nǎo zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) brains
(2) mind
(3) CL:個|个[ge4]