Có 1 kết quả:

nǎo guā

1/1

nǎo guā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) skull
(2) brain
(3) head
(4) mind
(5) mentality
(6) ideas