Có 1 kết quả:

shù xué

1/1

shù xué

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

acupuncture point