Có 1 kết quả:

yāo bǎn

1/1

yāo bǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) waist and back
(2) fig. upright and still healthy