Có 1 kết quả:

yāo zhuī jiān pán tū chū zhèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

herniated lumbar disk