Có 1 kết quả:

yāo bù

1/1

yāo bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) waist
(2) small of the back