Có 1 kết quả:

yāo gǔ

1/1

yāo gǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) waist drum
(2) waist-drum dance (Han ethnic group folk dance)