Có 1 kết quả:

jiàn qiào

1/1

jiàn qiào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tendon sheath (anatomy)
(2) epitendon