Có 1 kết quả:

jiàn qiào yán

1/1

jiàn qiào yán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

tenosynovitis (medicine)