Có 1 kết quả:

wěi nǎi

1/1

wěi nǎi

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. chậm rãi
2 chậm chạp
3. mập mạp

Một số bài thơ có sử dụng