Có 1 kết quả:

jiǎo bù

1/1

jiǎo bù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) footstep
(2) step