Có 1 kết quả:

jiǎo qì

1/1

jiǎo qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) beriberi
(2) athlete's foot