Có 1 kết quả:

jiǎo wàn

1/1

jiǎo wàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

ankle