Có 1 kết quả:

jiǎo qián

1/1

jiǎo qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

payment to a porter