Có 1 kết quả:

jiǎo liào

1/1

jiǎo liào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fetters
(2) leg-irons