Có 1 kết quả:

Âm Pinyin:
Tổng nét: 13
Bộ: ròu 肉 (+9 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノフ一一ノ一丨フ一一ノフ丶
Thương Hiệt: BOAE (月人日水)
Unicode: U+8179
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: phúc
Âm Nôm: phúc
Âm Nhật (onyomi): フク (fuku)
Âm Nhật (kunyomi): はら (hara)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: fuk1

Tự hình 4

Dị thể 1

Một số bài thơ có sử dụng

1/1

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bụng

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Dày. ◇Lễ Kí 禮記: “Băng phương thịnh, thủy trạch phúc kiên” 冰方盛, 水澤腹堅 (Nguyệt lệnh 月令) Giá lạnh vừa thêm nhiều, sông đầm nước (đóng đá) dày chắc.
2. (Danh) Bụng. ◎Như: “phủng phúc đại tiếu” 捧腹大笑 ôm bụng cười lớn. ◇Trang Tử 莊子: “Yển thử ẩm hà, bất quá mãn phúc” 偃鼠飲河, 不過滿腹 (Tiêu dao du 逍遙遊) Chuột đồng uống sông, chẳng qua đầy bụng.
3. (Danh) Phiếm chỉ phần bên trong, ở giữa. ◎Như: “san phúc” 山腹 trong lòng núi, “bình phúc” 瓶腹 trong bình.
4. (Danh) Đằng trước, mặt chính. ◎Như: “phúc bối thụ địch” 腹背受敵 trước sau đều có quân địch.
5. (Danh) Tấm lòng, bụng dạ. ◎Như: “khẩu mật phúc kiếm” 口蜜腹劍 miệng đường mật dạ gươm đao. ◇Tả truyện 左傳: “Cảm bố phúc tâm” 敢布腹心 (Tuyên Công thập nhị niên 宣公十二年) Xin giãi bày tấm lòng.
6. (Danh) Họ “Phúc”.
7. (Động) Bồng bế, ôm ấp, đùm bọc. ◇Thi Kinh 詩經: “Cố ngã phục ngã, Xuất nhập phúc ngã” 顧我復我, 出入腹我 (Tiểu nhã 小雅, Lục nga 蓼莪) Trông chừng ta, trở về với ta, Ra vào bồng bế ta.

Từ điển Thiều Chửu

① Bụng, dưới ngực là bụng. Bụng ở đằng trước mình người ta, nên cái gì ở đằng trước cũng gọi là phúc. Như phúc bối thụ địch 腹背受敵 trước sau bị giặc vây cả.
② Tấm lòng. Như cảm bố phúc tâm 敢布腹心 (Tả truyện 左傳) dám bày dãi tấm lòng.
③ Ðùm bọc.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Bụng: 腹漲 Đầy bụng;
② Phía trước, đằng trước: 腹背受敵 Trước sau đều có quân địch;
③ Bụng dạ, tấm lòng: 敢布腹心 Dám giãi bày tấm lòng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái bụng — Chỉ lòng dạ — Chứa đựng.

Từ điển Trung-Anh

(1) abdomen
(2) stomach
(3) belly

Từ ghép 231

àn fù xuě jī 暗腹雪雞àn fù xuě jī 暗腹雪鸡bā kuài fù jī 八块腹肌bā kuài fù jī 八塊腹肌bái fù dōng 白腹鶇bái fù dōng 白腹鸫bái fù duǎn chì qú 白腹短翅鴝bái fù duǎn chì qú 白腹短翅鸲bái fù fèng méi 白腹凤鹛bái fù fèng méi 白腹鳳鶥bái fù hǎi diāo 白腹海雕bái fù hǎi diāo 白腹海鵰bái fù hēi zhuó mù niǎo 白腹黑啄木鳥bái fù hēi zhuó mù niǎo 白腹黑啄木鸟bái fù jī wēng 白腹姬鶲bái fù jī wēng 白腹姬鹟bái fù jǐn jī 白腹錦雞bái fù jǐn jī 白腹锦鸡bái fù jūn jiàn niǎo 白腹军舰鸟bái fù jūn jiàn niǎo 白腹軍艦鳥bái fù lù 白腹鷺bái fù lù 白腹鹭bái fù máo jiǎo yàn 白腹毛脚燕bái fù máo jiǎo yàn 白腹毛腳燕bái fù sǔn diāo 白腹隼雕bái fù sǔn diāo 白腹隼鵰bái fù yào 白腹鷂bái fù yào 白腹鹞bái fù yōu méi 白腹幽鶥bái fù yōu méi 白腹幽鹛chéng fù yè bēi 橙腹叶鹎chéng fù yè bēi 橙腹葉鵯chì fù yīng 赤腹鷹chì fù yīng 赤腹鹰dà fù pí 大腹皮dà fù pián pián 大腹便便dù fù 肚腹fěn hóng fù lǐng què 粉紅腹嶺雀fěn hóng fù lǐng què 粉红腹岭雀fù āi 腹哀fù bèi xiāng qīn 腹背相亲fù bèi xiāng qīn 腹背相親fù bì 腹壁fù bù 腹部fù bù jiǎo tòng 腹部絞痛fù bù jiǎo tòng 腹部绞痛fù dài 腹带fù dài 腹帶fù dì 腹地fù fěi 腹誹fù fěi 腹诽fù gǎo 腹稿fù gǔ gōu 腹股沟fù gǔ gōu 腹股溝fù hēi 腹黑fù jī 腹肌fù mó 腹膜fù qí 腹鰭fù qí 腹鳍fù qiāng 腹腔fù shuǐ 腹水fù sì pián pián 腹笥便便fù sì shèn kuān 腹笥甚宽fù sì shèn kuān 腹笥甚寬fù tòng 腹痛fù xī pán 腹吸盘fù xī pán 腹吸盤fù xiè 腹泻fù xiè 腹瀉fù yǔ 腹語fù yǔ 腹语fù yǔ shī 腹語師fù yǔ shī 腹语师fù yǔ shù 腹語術fù yǔ shù 腹语术fù zhí jī 腹直肌fù zú 腹足fù zú gāng 腹足綱fù zú gāng 腹足纲gǎn rǎn xìng fù xiè 感染性腹泻gǎn rǎn xìng fù xiè 感染性腹瀉guǒ fù 果腹hēi fù bīn yù 黑腹滨鹬hēi fù bīn yù 黑腹濱鷸hēi fù shā jī 黑腹沙雞hēi fù shā jī 黑腹沙鸡hēi fù shé tí 黑腹蛇鵜hēi fù shé tí 黑腹蛇鹈hēi fù yàn ōu 黑腹燕鷗hēi fù yàn ōu 黑腹燕鸥héng bān fù xiǎo xiāo 横斑腹小鸮héng bān fù xiǎo xiāo 橫斑腹小鴞hóng fù bīn yù 紅腹濱鷸hóng fù bīn yù 红腹滨鹬hóng fù hóng wěi qú 紅腹紅尾鴝hóng fù hóng wěi qú 红腹红尾鸲hóng fù huī què 紅腹灰雀hóng fù huī què 红腹灰雀hóng fù jiǎo zhì 紅腹角雉hóng fù jiǎo zhì 红腹角雉hóng fù jǐn jī 紅腹錦雞hóng fù jǐn jī 红腹锦鸡hóng fù shān què 紅腹山雀hóng fù shān què 红腹山雀hóng fù yǎo juān 紅腹咬鵑hóng fù yǎo juān 红腹咬鹃huā fù lǜ zhuó mù niǎo 花腹綠啄木鳥huā fù lǜ zhuó mù niǎo 花腹绿啄木鸟huáng fù guān bēi 黃腹冠鵯huáng fù guān bēi 黄腹冠鹎huáng fù huā mì niǎo 黃腹花蜜鳥huáng fù huā mì niǎo 黄腹花蜜鸟huáng fù jiāo yīng 黃腹鷦鶯huáng fù jiāo yīng 黄腹鹪莺huáng fù jiǎo zhì 黃腹角雉huáng fù jiǎo zhì 黄腹角雉huáng fù liǔ yīng 黃腹柳鶯huáng fù liǔ yīng 黄腹柳莺huáng fù liù 黃腹鷚huáng fù liù 黄腹鹨huáng fù shān què 黃腹山雀huáng fù shān què 黄腹山雀huáng fù shàn wěi wēng 黃腹扇尾鶲huáng fù shàn wěi wēng 黄腹扇尾鹟huáng fù shù yīng 黃腹樹鶯huáng fù shù yīng 黄腹树莺huáng fù wēng yīng 黃腹鶲鶯huáng fù wēng yīng 黄腹鹟莺huáng fù zhuó huā niǎo 黃腹啄花鳥huáng fù zhuó huā niǎo 黄腹啄花鸟huī fù dì yīng 灰腹地莺huī fù dì yīng 灰腹地鶯huī fù jiǎo zhì 灰腹角雉huī fù xiù yǎn niǎo 灰腹繡眼鳥huī fù xiù yǎn niǎo 灰腹绣眼鸟huī fù zào méi 灰腹噪鶥huī fù zào méi 灰腹噪鹛jiǎn fù 俭腹jiǎn fù 儉腹jiè fù shēng zǐ 借腹生子jīng shén mǎn fù 精神满腹jīng shén mǎn fù 精神滿腹juǎn fù 卷腹juǎn fù 捲腹kōng fù 空腹kōng fù gāo xīn 空腹高心kǒu fù 口腹kǒu fù zhī yù 口腹之慾kǒu fù zhī yù 口腹之欲kǒu mì fù jiàn 口蜜腹剑kǒu mì fù jiàn 口蜜腹劍lì bān fù wú 栗斑腹鵐lì bān fù wú 栗斑腹鹀lì fù gē qú 栗腹歌鴝lì fù gē qú 栗腹歌鸲lì fù jī dōng 栗腹矶鸫lì fù jī dōng 栗腹磯鶇lì fù shī 栗腹鳾lì fù shī 栗腹䴓lì fù wén niǎo 栗腹文鳥lì fù wén niǎo 栗腹文鸟liàng fù 量腹lín fù lǜ zhuó mù niǎo 鱗腹綠啄木鳥lín fù lǜ zhuó mù niǎo 鳞腹绿啄木鸟liù kuài fù jī 六块腹肌liù kuài fù jī 六塊腹肌mǎn fù 满腹mǎn fù 滿腹mǎn fù jīng lún 满腹经纶mǎn fù jīng lún 滿腹經綸mǎn fù láo sāo 满腹牢骚mǎn fù láo sāo 滿腹牢騷pěng fù 捧腹pěng fù dà xiào 捧腹大笑pěng fù jué dǎo 捧腹絕倒pěng fù jué dǎo 捧腹绝倒pōu fù 剖腹pōu fù cáng zhū 剖腹藏珠pōu fù chǎn 剖腹产pōu fù chǎn 剖腹產pōu fù chǎn shǒu shù 剖腹产手术pōu fù chǎn shǒu shù 剖腹產手術pōu fù zì shā 剖腹自杀pōu fù zì shā 剖腹自殺qiē fù 切腹sān jiǎo fù dài 三角腹带sān jiǎo fù dài 三角腹帶shí bù guǒ fù 食不果腹shù fù 束腹tuī xīn zhì fù 推心置腹xià fù bù 下腹部xiǎo fù 小腹xīn fù 心腹xīn fù zhī huàn 心腹之患xiù fù duǎn chì dōng 鏽腹短翅鶇xiù fù duǎn chì dōng 锈腹短翅鸫xiù hóng fù xuán mù què 鏽紅腹旋木雀xiù hóng fù xuán mù què 锈红腹旋木雀Yà ōu dà lù fù dì 亚欧大陆腹地Yà ōu dà lù fù dì 亞歐大陸腹地yān fù máo jiǎo yàn 烟腹毛脚燕yān fù máo jiǎo yàn 煙腹毛腳燕yí fù zǐ 遗腹子yí fù zǐ 遺腹子yǐ xiǎo rén zhī xīn , duó jūn zǐ zhī fù 以小人之心,度君子之腹yuán fù fēi 圆腹鲱yuán fù fēi 圓腹鯡yùn fù 韵腹yùn fù 韻腹zōng fù dà xiān wēng 棕腹大仙鶲zōng fù dà xiān wēng 棕腹大仙鹟zōng fù dù juān 棕腹杜鵑zōng fù dù juān 棕腹杜鹃zōng fù jú méi 棕腹鶪鶥zōng fù jú méi 棕腹䴗鹛zōng fù lán xiān wēng 棕腹蓝仙鹟zōng fù lán xiān wēng 棕腹藍仙鶲zōng fù lín qú 棕腹林鴝zōng fù lín qú 棕腹林鸲zōng fù liǔ yīng 棕腹柳莺zōng fù liǔ yīng 棕腹柳鶯zōng fù shù què 棕腹树鹊zōng fù shù què 棕腹樹鵲zōng fù sǔn diāo 棕腹隼雕zōng fù sǔn diāo 棕腹隼鵰zōng fù xiān wēng 棕腹仙鶲zōng fù xiān wēng 棕腹仙鹟zōng fù zhuó mù niǎo 棕腹啄木鳥zōng fù zhuó mù niǎo 棕腹啄木鸟zòng wén fù xiǎo xiāo 縱紋腹小鴞zòng wén fù xiǎo xiāo 纵纹腹小鸮