Có 1 kết quả:

fù xiè

1/1

fù xiè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) diarrhea
(2) to have the runs