Có 1 kết quả:

fù sì shèn kuān

1/1

Từ điển Trung-Anh

well-read (idiom)