Có 1 kết quả:

fù bù

1/1

fù bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) abdomen
(2) belly
(3) flank