Có 1 kết quả:

fù bù jiǎo tòng

1/1

Từ điển Trung-Anh

abdominal cramping