Có 1 kết quả:

fù qí

1/1

fù qí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ventral fin
(2) pelvic fin