Có 1 kết quả:

xiàn piào lìng hé gān sān lín suān

1/1

Từ điển Trung-Anh

adenosine triphosphate (ATP)