Có 1 kết quả:

xiàn chuí tǐ

1/1

xiàn chuí tǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pituitary gland