Có 1 kết quả:

nì zi

1/1

nì zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) putty (same as 泥子)
(2) frequent caller
(3) hanger-on