Có 1 kết quả:

wà nà qí

1/1

wà nà qí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

penis and testes of fur seal (used in TCM)