Có 1 kết quả:

téng chū

1/1

téng chū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to make (some time or space) available (for sb)