Có 1 kết quả:

téng yuè ㄊㄥˊ ㄩㄝˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to jump over
(2) to vault
(3) to soar over