Có 1 kết quả:

páng guāng qì huà

1/1

Từ điển Trung-Anh

bladder 氣|气[qi4] transformation in TCM