Có 1 kết quả:

lǚ lì

1/1

lǚ lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) strength
(2) bodily strength
(3) brawn

Một số bài thơ có sử dụng