Có 1 kết quả:

gào lì

1/1

gào lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to annoint