Có 1 kết quả:

guó wō náng zhǒng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Baker's cyst or popliteal cyst (medicine)