Có 1 kết quả:

biāo féi

1/1

biāo féi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (of a stock animal) well-fed
(2) fat