Có 1 kết quả:

jiāo náng

1/1

jiāo náng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) capsule (pharm.)
(2) caplet