Có 1 kết quả:

péng hēng

1/1

péng hēng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

trương phềnh