Có 1 kết quả:

nì fán

1/1

nì fán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bored
(2) to be fed up with
(3) sick and tired of sth