Có 1 kết quả:

dǎn lì

1/1

dǎn lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) courage
(2) bravery

Một số bài thơ có sử dụng